intermet_logo.gif (11386 bytes)                                            lloyds_logo.gif (5017 bytes)